Handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde

Følgende generelle vilkår og betingelser (AGB) gælder for alle ordrer, der afgives via vores online shop af forbrugere og erhvervsdrivende.

"Forbruger" betyder en person, der handler til formål, som helt eller hovedsageligt ligger uden for den pågældendes handel, virksomhed, håndværk eller erhverv;
"erhvervsdrivende": en person, der handler med henblik på formål, der er relateret til den pågældendes handel, forretning, håndværk eller erhverv, uanset om den handler personligt eller gennem en anden person, der handler i den erhvervsdrivendes navn eller på den erhvervsdrivendes vegne.

For erhvervsdrivende gælder følgende: Hvis den erhvervsdrivende anvender modstridende eller supplerende almindelige forretningsbetingelser, er disse ikke længere gyldige; de bliver kun en del af kontrakten, hvis vi udtrykkeligt har accepteret dem.

2. Kontraktpartner, indgåelse af kontrakt, korrektionsmuligheder

Kontrakten er indgået med Webdots GmbH.

Visningen af produkterne i webshoppen udgør et bindende tilbud fra vores side om at indgå en kontrakt i forhold til produkterne. Du kan lægge vores produkter uforpligtende i kurven og til enhver tid ændre dine indtastninger inden afgivelse af en bindende ordre ved hjælp af de korrektionsmuligheder, der er stillet til rådighed til dette formål og forklaret i forbindelse med bestillingsprocessen. Kontrakten indgås ved at klikke på bestillingsknappen, som angiver din accept af vores tilbud vedrørende de varer, der er indeholdt i din kurv. Når du har sendt din bestilling, modtager du straks en bekræftelse via e-mail.

3. Kontraktsprog, lagring af kontraktteksten

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig ordreoplysningerne og vores generelle betingelser pr. e-mail. Af sikkerhedshensyn kan der ikke gives adgang til kontraktteksten via internettet.

4. Leveringsbetingelser

Alle priser er inklusive moms. Leveringsomkostninger lægges til produktpriserne som vist. Leveringsomkostningerne er forklaret i de enkelte produkttilbud.

5. Betaling

Følgende betalingsmetoder er tilgængelige i vores online shop:

Kreditkort - Dankort / VISA / Mastercard / AMEX
Med afgivelsen af ordren sender du os samtidig dine kreditkortoplysninger.
Når du er identificeret som den lovlige kortholder, gennemføres betalingstransaktionen automatisk, og dit kort debiteres.

PayPal
Under bestillingsprocessen bliver du videresendt til PayPals websted. For at betale fakturabeløbet via PayPal skal du være registreret der eller først registrere dig, identificere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionerne til os. Når du har indsendt din bestilling i shoppen, instruerer vi PayPal om at indlede betalingstransaktionen. Umiddelbart herefter gennemføres betalingstransaktionen automatisk af PayPal. Du modtager yderligere oplysninger under bestillingsprocessen.

6. Ret til at annullere

Forbrugere har ret til den lovbestemte fortrydelsesret, som beskrevet i vejledningen om fortrydelsesret. Erhvervsdrivende har ikke nogen frivillig fortrydelsesret.

7. Ejendomsforbehold

Varerne forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling er foretaget.
For erhvervsdrivende gælder desuden følgende: Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne indtil fuldstændig afvikling af alle krav, der opstår i forbindelse med en løbende forretningsforbindelse. Du må videresælge forbeholdsvarer i almindelig erhvervsvirksomhed; du skal på forhånd overdrage alle fordringer, der opstår i forbindelse med dette videresalg - uanset sammenkobling eller sammenblanding af forbeholdsvarerne med en ny vare - til os med et beløb svarende til fakturabeløbet, og vi accepterer denne overdragelse. De er fortsat beføjet til at inddrive fordringerne; vi kan dog også selv inddrive fordringerne, hvis De ikke opfylder Deres betalingsforpligtelser.

8. Skader under levering

For forbruger gælder følgende: Hvis varerne leveres med åbenlyse skader, der er opstået under leveringen, bedes du anmelde manglen til transportøren og straks underrette os herom. Manglende reklamation eller manglende kontakt påvirker på ingen måde dine juridiske rettigheder eller håndhævelsen af sådanne rettigheder, navnlig dine garantirettigheder. Du hjælper os dog hermed med at gøre vores egne krav gældende over for transportøren eller transportforsikringen gældende.

Gælder for erhvervsdrivende: Risikoen for utilsigtet tab eller forringelse af varerne overgår til dig, når vi har overdraget varen til transportøren, speditøren eller en anden entreprenør med henblik på videresendelse til den definerede person eller virksomhed. Blandt erhvervsdrivende gælder den pligt til at undersøge og anmelde mangler, der er reguleret i § 377 HGB (tysk handelslov). Varerne anses for at være godkendt, medmindre manglen ikke kunne konstateres ved undersøgelsen. Dette gælder ikke, hvis en given mangel bevidst er blevet skjult af os.

9. Garantier

Vi har en lovmæssig forpligtelse til at levere produkter, der er i overensstemmelse med denne kontrakt.
Der gælder de lovbestemte rettigheder med hensyn til ansvar for mangler.

For erhvervsdrivende er forældelsesfristen for krav på grund af mangler ved nyfremstillede varer et år fra risikoens overgang. Salg af brugte varer sker under udelukkelse af enhver garanti. De lovbestemte forældelsesfrister for regresretten i henhold til § 445a BGB forbliver uberørt.
I forhold til forhandlere betragtes kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelser, som er blevet inddraget i kontrakten, som aftale om varens kvalitet; vi påtager os intet ansvar for producentens offentlige udtalelser eller andre reklameudtalelser.
Hvis den leverede vare er mangelfuld, kan vi i første omgang over for erhvervsdrivende efter eget valg vælge, om vi vil yde en supplerende ydelse ved at udbedre manglen (reparation) eller ved at levere en ikke-angribelig vare (erstatningslevering).

De ovennævnte begrænsninger og den forkortede tidsfrist gælder ikke for erstatningskrav, som er forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller juridiske agenter
• for skade på liv, legeme eller helbred
• ved forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse samt ved svig
• ved tilsidesættelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse overhovedet muliggør en korrekt gennemførelse af kontrakten, og som de kontraherende parter i almindelighed kan regne med og stole på, at de opfyldes
• inden for rammerne af en garantiforpligtelse, hvis det er aftalt.

Oplysninger om yderligere gældende garantier og deres præcise betingelser findes ved siden af produktet eller på særlige informationssider i webshoppen, hvis det er relevant.

Kundeservice: Tlf. 44 20 39 663 003, mandag-fredag, kl. 7-17.

10. Ansvar

Vi er under alle omstændigheder ubegrænset ansvarlige for krav på grund af skader, der er forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller juridiske agenter
• for skade på liv, legeme eller helbred
• for forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse
• for garantiforpligtelser, hvor det er aftalt
• i det omfang anvendelsesområdet for loven om forbrugerrettigheder fra 2015 er åbent
• i forbindelse med ethvert andet ansvar, herunder ansvar i henhold til lovgivningen om salg af varer eller levering af tjenesteydelser, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

Ved tilsidesættelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse overhovedet muliggør en korrekt gennemførelse af kontrakten, og som aftaleparterne i almindelighed kan stole på og have tillid til, at de bliver opfyldt, som følge af let uagtsomhed fra vores side, vores lovlige repræsentanter eller lovlige befuldmægtigede, er erstatningsansvaret begrænset til den skade, der kunne forudses på tidspunktet for kontraktindgåelsen, og hvis indtræden typisk må forventes.
Ceteris paribus er erstatningskrav til erstatning for skader udelukket.

11. Online tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (ODR), som kan tilgås på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Forbrugerne har mulighed for at bruge denne platform til at løse deres tvister.
Med henblik på at bilægge tvister, der opstår i forbindelse med et kontraktforhold med en forbruger, eller som skyldes, om der overhovedet er et sådant kontraktforhold, er vi forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et organ til bilæggelse af tvister på forbrugerområdet. Det kompetente organ på dette område er: Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrums für Schlichtung e.V., Strassburgerstrasse 8, 77694 Kehl am Rhein, Tyskland, http://www.universalschlichtungsstelle.de. Vi vil deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved denne myndighed.

12. Afsluttende bestemmelser

Hvis du er erhvervsdrivende, gælder tysk lov med udelukkelse af FN's salgskonvention.

Hvis du er en "købmand" (tysk "Kaufmann") i henhold til den tyske handelslov (HGB), en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig specialfond, er den eksklusive juridiske

Sidst set
Rechnung